تااوآ

تااوآ، نه یک واژه که یک دیدگاه ، یک نظر و یک تئوری و یا حتی یک ایدئولوژی هست. نگاهی تازه به انسان و موقعیت وی در جهان کنونی و ارائه راهکاری عملی و کاربردی برای خروج وی از نابسامانیهای عقلی و اجتماعی با استفاده از توانائیهای درونی خود در دنیای حاکمیت خواه امروزی است.
این روش در طی سالیان دراز توسط استاد بی بدیل جناب آقای دکتر ابراهیم میرزائی زاده و پرورش یافته است و در زمان حال بیش از ده میلیون معتقد را در سرتاسر جهان از قومیتهای مختلف جذب نموده است.

طریقت دانائی به توانائی انشای تن و روان آدمی